AirCross Gleitschirme

U Cross – EN/LTF C

  designed by Gibus

  U Cross EN/LTF C

  Wolnoœæ jest tym, co motywuje XC- pilotów, aby odkrywaæ nowe obszary i krajobrazy, zasilane przez s³oñce i wiatr,  miejsca, w których nie ma ¿adnych ograniczeñ. Aby zrealizowaæ to marzenie musimy mieæ najlepsz¹ wydajnoœæ i ta idea przyœwieca³a tworz¹c U Cross – Odkryj nowy wymiar w XC lataj¹c z wysokim poziomem ochrony, bezpieczeñstwa i dobrej zabawy.

  U Cross jest jednym z najlepiej dzia³aj¹cych skrzyde³ “3 linowych” w swojej klasie, z doskona³¹ precyzj¹ wykrêcania, wybitnym wspó³czynnikiem lotu i wspania³ym handlingiem. Nie ma ¿adnego skrzyd³a w klasie C, które mo¿e krêciæ tak ciasno i p³asko w ma³ej termice. Marcus King, redaktor Cross Country Mag pisze w swojej recenzji o U Cross: ” To jest prawdziwy samochód rajdowy na niebie z tym, co musi byæ – pewna kontrola lotu – w swojej klasie, bardziej podobny do wysokiej klasy D skrzyde³. Jest to rodzaj manipulacji, która sprawia ogromny uœmiech na twarzy – wiem, ¿e to nie mnie”.
  Krêci bardzo ciasno, p³asko w termice, i to jest jedn¹ z g³ównych cech, które wyró¿nia U Cross od reszty skrzyde³. Marcus King pisze: “W termice ³atwo trzymaæ skrzyd³o przechylone w skrêcie u¿ywaj¹c lekko sterówek potrzebnych do utrzymania go w miejscu. Zwinnoœæ skrzyd³a oznacza, ¿e mo¿na trzymaæ siê blisko i wykrêciæ wiêkszoœæ nawet najmniejszych pêcherzyków noszenia. Raz wycentrowane skrzyd³o potrzebuje bardzo niewiele uwagi, co pozwala skupiæ siê na nastêpnym ruchu. “

  Zaprojektowaliœmy U Cross jako czysty trzyliniowiec, zmniejszaj¹c opór lin o 33%, a nastêpnie zajêliœmy siê korzystaniem z lin hybrydowych – by jeszcze bardziej zmniejszyæ opór . Rekordowe 76 komórek . U Cross jest najbardziej wyrafinowan¹ lini¹ skrzyde³ trzylinowych w klasie EN/LTF C, co gwarantuje ostatecznie dok³adnoœæ profilu i wydajnoœæ. Zastosowano najnowsze technologie w U Cross , w tym Rigifoil2 , Gibus Arcs 2 i Mini ¿ebra na krawêdzi sp³ywu dla wysmuk³ego profilu i najlepszego wykonania. Marcus King pisze: “wydajnoœæ najwy¿szej klasy”. U Cross oferuje “wysok¹ wydajnoœæ” lotu, i to faktycznie wysoko stawia go w swojej klasie. Dane eksploatacyjne, które s¹ ca³kowicie bezu¿yteczne w akcji i/lub turbulencji po prostu nic nie znacz¹. Odkryj dla siebie czym jest doskona³oœæ lotu i nie daj siê zwieœæ. Uwierz w swoim uczuciom ! SprawdŸ latanie U Cross’em !


 • Filmy

 • Pliki do pobrania

  [wpdm_file id=19]
  [wpdm_file id=18]


  Certyfikat

  Link U Cross XS

  Link U Cross S

  Link U Cross M

  Link U Cross L


więcej informacji:

Skorzystaj z naszych facebook group.

Pin It on Pinterest